آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6
         ***                  ***                  ***                  ***                  ***                  ***                  ***                  ***                  ***                  ***         انکوژنیک ویروس هایاویروس های سرطان زا         ***                  ***                  ***                  ***        

بیمه های اولیه طرف قرارداد

Sections Of Laboratory

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo